Naudingos nuorodos
Vaistinių dėmesiui

Atsižvelgdami į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją, bei į tai, kad internete pateikiama daug tekstinių ir vaizdo patarimų, kaip namie pasidaryti žaislus (,,šlykštukai“, ,,glitėsiai“, ,,išmanusis plastilinas“ ir pan.) naudojant boratus ir kur nusipirkti boratų, informuojame, kad dinatrio tetraboratas, dinatrio oktaboratas ir kiti boratai 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, klasifikuojami kaip 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 2 straipsnio  6 dalimi, yra nuodingosios medžiagos.


 

Siekiant užtikrinti geresnę vaikų, kaip labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės, sveikatos apsaugą nuo nuodingųjų medžiagų poveikio, taip pat Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo nuostatų dėl nuodingųjų medžiagų mažmeninės prekybos bei naudotojų kompetencijos ir reputacijos reikalavimų įgyvendinimą, primename, kad šios nuodingos medžiagos kaip ir kitos veikliosios medžiagos neturi būti laisvai parduodamos visuomenei.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, fiziniai asmenys veikliųjų medžiagų gali įsigyti gamybinėje vaistinėje tik pagal individualų gydytojo išrašytą receptą ir jau paruoštas vartoti, t. y. specialioje vaistinės pakuotėje, ant kurios nurodytas vaistinio preparato pavadinimas ir sudėtis, kas pagamino, kaip  vartoti ir kaip laikyti, koks preparato tinkamumo vartoti laikas ir pan.