Naudingos nuorodos
Dėl reklamuotojų vizitų

Pateikiame siūlymus, kurie gali būti aktualūs visoms ASPĮ, tobulinant vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarką. Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo taisyklėse siūlytume apibrėžti:
  
Bendrąsias nuostatas. Jose gali būti nurodyta teisės akto paskirtis, taisyklėse vartojamos sąvokos (pavyzdžiui, reklaminio renginio, „asmeninio susitikimo“ su sveikatos priežiūros specialistu), trumpiniai ir pan. Atkreipiame dėmesį, kad taisyklėse vartojamos sąvokos neturi prieštarauti aukštesnės galios teisės aktuose, įtvirtintoms nuostatoms (Farmacijos įstatymo, Vaistinių preparatų reklamos taisyklių ir kt. teisės aktų). Pavyzdžiui, vaistų reklamuotojo sąvoka yra apibrėžta Farmacijos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje, kurioje nurodoma, kad vaistų reklamuotojas yra fizinis asmuo, vaistinio preparato registruotojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas reklamuoti vaistinius preparatus.
 
Vaistinių preparatų vizitų organizavimo tvarką ASPĮ. Taisyklėse siūlytume aiškiai reglamentuoti vizitų organizavimo tvarką, kuri detalizuotų Farmacijos įstatymo ir Vaistinių preparatų reklamos taisyklių reikalavimus. Pavyzdžiui:
 
a) ne tik įpareigoti vaistų reklamuotojus registruotis vizitų registracijos žurnale, tačiau, siekiant užtikrinti registracijos žurnalo prieinamumą, nurodyti, kokiu būdu vaistų reklamuotojai turi registruotis tam skirtame žurnale (raštu ir (ar) elektroniniu būdu); kur šis žurnalas yra saugomas, kiek laiko saugomas; asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl vizitų registracijos; išvardinti, kokią informaciją žurnale būtina nurodyti arba patvirtinti vizitų registracijos žurnalo formą ir pan. Primename, kad vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 25 punktu, reklaminio renginio atveju, žurnale privaloma nurodyti vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus). Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, papildomai būtina nurodyti ir šio specialisto vardą bei pavardę;
 
b) konkretizuoti reklaminių renginių ir asmeninių vizitų organizavimo tvarką, nustatant, kada renginiai gali būti organizuojami; nurodant, pavyzdžiui, prieš kiek laiko vaistų reklamuotojas privalo registruotis žurnale, konkretų kabinetą, kuriame gali vykti reklaminiai renginiai ar asmeniniai vizitai, vizito maksimalią trukmę ar pan.;
 
c) jei vizitų organizavimo reklaminių renginių ir asmeninių susitikimų metu tvarka skiriasi, rekomenduotume šių vizitų organizavimo tvarką aprašyti atskirai.
 
Atkreipiame dėmesį, kad Vizitų organizavimo tvarka turi neprieštarauti aukštesnės galios teisės aktuose įtvirtintoms nuostatoms. Pavyzdžiui, Farmacijos įstatymo 51 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog vaistų reklamuotojo vizitas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžiamas. Taigi Taisyklėse negali būti nustatomos kitokios nuostatos nei numatyta Farmacijos įstatyme.
 
Vizitų organizavimo subjektų teises ir pareigas. Nustatyti ASPĮ pareigas, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę vaistų reklamuotojui susipažinti su ASPĮ vadovo patvirtintomis vizitų organizavimo taisyklėmis ar šias taisykles paviešinti; užtikrinti vizitų registracijos žurnalo prieinamumą; pasirašytinai supažindinti ASPĮ atsakingus asmenis (administraciją, sveikatos priežiūros specialistus) su vizitų organizavimo tvarka; informuoti vaistų reklamos davėją apie vaistų reklamuotojų veiklos pažeidimus ir pan.
  
Primename, kad vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 36 punktu, vaistų reklamuotojo pareigos yra šios:

  • nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), išduotą vadovaujantis Darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503, taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu;
  • organizuoti vizitus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą taip, kad nepažeistų Farmacijos įstatymo, Vaistinių preparatų reklamos taisyklių ir ASPĮ  tvarkos ir vizitų organizavimo tvarkos reikalavimų;
  • kiekvieno vizito į asmens sveikatos priežiūros įstaigą metu pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis bei informuoti apie vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;
  • perduoti vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamo vaistinio preparato vartojimą, ypač apie pastebėtą nepageidaujamą poveikį, vaistinio preparato registruotojo mokslo tarnybai.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad vaistų reklamuotojų vizitai į ASPĮ informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą teikimo reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, yra nemokami (Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 23 punktas), todėl taisyklėse negali būti nustatomi papildomi įpareigojimai reklamos davėjams pasirašyti atitinkamas sutartis, kurių pagrindu reklamos davėjas, siekdamas suorganizuoti vizitą, privalo įsipareigoti ASPĮ teikti paramą materialinėmis vertybėmis, piniginėmis lėšomis ar pan.
 
Baigiamąsias nuostatas. Jose gali būti nustatyta ASPĮ darbuotojų atsakomybė už taisyklių nesilaikymą; nurodomas asmuo (-ys), kuriam (-iems) pavedama kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių nuostatų ir pan.


   

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-09 13:05:13