Naudingos nuorodos
Darbo reglamentas

PATVIRTINTA

            Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos viršininko

2012 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1A-12

 

 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Tarnybos darbo tvarką.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Tarnybos nuostatais, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

 

II. BENDROJI TARNYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

Viršininkas ir viršininko pavaduotojas

 

4. Tarnybai vadovauja viršininkas, kuris per Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus ar juos pavaduojančius asmenis koordinuoja ir kontroliuoja struktūrinių padalinių veiklą, atsako už Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų, pavedimų vykdymą bei darbo organizavimą. Tarnybos viršininkas turi vieną pavaduotoją. Tarnybos viršininko pavaduotojo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Tarnybos viršininkas. Tarnybos viršininkas vykdo ir šio reglamento 85 punkte nurodyto vyriausiojo specialisto  bei valstybės tarnautojų, nepriklausančių Tarnybos struktūriniams padaliniams, atsakingų už finansų ir personalo valdymą, funkcijas, šių laikinai nesant.

5. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, tarptautinėse organizacijose Tarnybai atstovauja viršininkas arba viršininko įgaliotas Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pagal savo kompetenciją.

6. Viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

7. Viršininką laikinai gali pavaduoti tik asmuo, paskirtas Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-27 (Žin., 2011, Nr. 9-401), (toliau – Tarnybos nuostatai) nustatyta tvarka.

8. Viršininkas, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus (individualius ir norminius) ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus. Prireikus Tarnybos viršininkas ir kitų institucijų ir/ar įstaigų vadovai gali priimti bendrus įsakymus.

9. Viršininko įsakymai įforminami viršininko įsakymo blanke. Viršininkas priima įsakymus dėl:

9.1. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašų patvirtinimo, pareigybių aprašymų patvirtinimo;

9.2. Tarnybos darbo reglamento, struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo;

9.3. Tarnybos valstybės tarnautojų, darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo, pavadavimo, atleidimo iš pareigų, darbo apmokėjimo, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų, nuobaudų, pašalpų skyrimo,  skatinimo, nuotolinio darbo nustatymo, valstybės tarnybos santykių pratęsimo, kitų su personalo veikla susijusių klausimų;

9.4. Tarnybos valstybės tarnautojų, darbuotojų tarnybinių komandiruočių;

9.5. komisijų (darbo grupių) sudarymo;

9.6. kitų teisės aktų jam suteiktų funkcijų vykdymo.

 

Tarnybos struktūriniai padaliniai

 

10. Tarnybos struktūrą sudaro skyriai (toliau – Tarnybos struktūriniai padaliniai). Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems Tarnybos struktūriniams padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigybė (-ės), nepriklausanti (-čios) Tarnybos struktūriniam padaliniui. Šiuo atveju valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis pavaldumas Tarnybos viršininkui nurodomas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės aprašyme.

11. Tarnybos struktūrą tvirtina sveikatos apsaugos ministras Tarnybos nuostatų nustatyta tvarka.

12. Tarnybos struktūriniams padaliniams vadovauja vedėjai (toliau – padalinių vadovai), kurie gali turėti pavaduotoją (-us). Tarnybos padalinių veiklą kuruoja Tarnybos viršininkas.

13. Tarnybos struktūriniai padaliniai užtikrina Tarnybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose Tarnybai nustatytų uždavinių įgyvendinimą, organizuoja Tarnybos viršininko sprendimų vykdymą bei jų kontrolę.

14. Tarnybos struktūriniai padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi viršininko patvirtintais struktūrinių padalinių nuostatais, struktūrinių padalinių vadovai ir kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2007, Nr. 50-1922), darbuotojai – pareigybių aprašymais.

15. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys asmeniškai atsako už padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo struktūriniame padalinyje organizavimą, darbo drausmę, taip pat už Tarnybos viršininko pavedimų vykdymą.

 

Tarnybos darbo planavimas ir veiklos ataskaitos

 

16. Tarnybos darbas planuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Tarnybos metiniu veiklos planu.

17. Tarnybos metinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą organizuoja bei koordinuoja Tarnybos viršininko pavaduotojas. Nurodytas planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 (Žin., 2004, Nr. 61-2195; 2010, Nr. 24-1147), nustatytų terminų.

18. Tarnyboje rengiamos Tarnybos metinio veiklos plano įvykdymo ataskaitos.

19. Tarnybos metinio veiklos plano įvykdymo ataskaitos rengimą organizuoja Tarnybos viršininko pavaduotojas.

20. Šio reglamento nustatyta tvarka patvirtintas Tarnybos metinis veiklos planas ir metinio veiklos plano įvykdymo ataskaita skelbiamos Tarnybos interneto tinklalapyje adresu www.vvkt.lt.

 

Tarnybos veiklos organizavimas

 

21. Einamieji Tarnybos veiklos klausimai aptariami kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį (esant būtinybei, Tarnybos viršininkas gali paskirti kitą dieną) Tarnybos viršininko nurodytu laiku organizuojamuose Tarnybos pasitarimuose, kuriuose dalyvauja viršininkas, viršininko pavaduotojas ir struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, esant reikalui – kiti viršininko pakviesti valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Iškilus būtinybei gali būti organizuojami neeiliniai pasitarimai. Pasitarimai yra protokoluojami. Už protokolų rašymą atsakinga Tarnybos Raštinė.

22. Pasitarimų metu padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys informuoja viršininką apie jų vadovaujamų padalinių uždavinių ir funkcijų vykdymą, planuojamus darbus, svarbius susitikimus, konferencijas, seminarus, organizuojamus posėdžius, dalyvavimą kitų institucijų ar įstaigų sudaromų komisijų (darbo grupių) veikloje, komandiruotes, pateikia kitą svarbią informaciją. Tarnybos viršininko pavaduotojas ir Tarnybos viršininkas taip pat pateikia svarbią Tarnybai arba struktūriniams padaliniams informaciją.

23. Tarnybos viršininkas bent kartą per metus organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų susirinkimą, kurio metu aptariami Tarnybos veiklos rezultatai, planai, darbo organizavimo, kokybės ir kiti klausimai.

24. Viršininko įsakymais sudarytų komisijų (darbo grupių) pirmininkai, struktūrinių padalinių vadovai gali organizuoti struktūrinių padalinių vadovų ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų pasitarimus jiems teisės aktų nustatytų ar Tarnybos viršininko pavestų užduočių vykdymo klausimais, taip pat raštu, įskaitant el. paštą, prašyti kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų pateikti informaciją ar nuomonę, kurios reikia užduočiai įvykdyti.

25. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys visą informaciją apie numatomus teisės aktų pakeitimus, svarbius susitikimus, organizuojamus posėdžius ir kitą svarbią informaciją nedelsdami, gavę atitinkamą informaciją, el. paštu ir/ar žodžiu, esant reikalui – raštu, pateikia viršininkui.

26. Kiekvienais kalendoriniais metais tiesioginis vadovas turi įvertinti jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą ir pateikti išvadą apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiklos vertinimą valstybės tarnautojui, atsakingam už personalo valdymą, atitinkamai Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

27. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai turi užtikrinti jų vadovaujamo struktūrinio padalinio darbo tęstinumą, kai dėl komandiruotės, atostogų, renginio (posėdžio, susirinkimo ir kt.) ar kt. pateisinamų priežasčių už Tarnybos ribų išvyksta jie patys ar jų vadovaujamame struktūriniame padalinyje dirbantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Šiuo atveju padalinio vadovas jį pavaduosiančiam valstybės tarnautojui ar darbuotojui arba kito struktūrinio padalinio vedėjui turi perduoti nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus, su tuo susijusius dokumentus, tarp jų ir kokybės vadybos sistemos dokumentus. Tarnybos struktūrinio padalinio vadovą jo nebuvimo Tarnyboje dėl šiame punkte numatytų priežasčių laikotarpiu pavaduoja to struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas (jei yra ši pareigybė). Nesant padalinio vadovo pavaduotojo pareigybės ar pavaduotojui negalint pavaduoti, padalinio vadovą pavaduoja to struktūrinio padalinio valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba kito struktūrinio padalinio vedėjas. Šiuo atveju būtinas minimo valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba kito struktūrinio padalinio vedėjo sutikimas pavaduoti padalinio vadovą jo nebuvimo Tarnyboje laikotarpiu.

28. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys pasirašytinai supažindina naujai priimtus valstybės tarnautojus ar darbuotojus su Tarnybos struktūra, nuostatais, šiuo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinio padalinio nuostatais, pareigybės aprašymu (jeigu valstybės tarnautojas arba darbuotojas priimtas į pareigybę, nepriklausančią Tarnybos struktūriniam padaliniui, su minėtais dokumentais supažindina valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo valdymą). Su pirminėmis darbo vietoje darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis naujai priimtus valstybės tarnautojus ar darbuotojus supažindina asmuo, atsakingas už darbų saugą. Su integruotos vadybos sistemos dokumentais ir kitais dokumentais, susijusiais su vykdoma veikla, naujai priimti valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami pradinio mokymo metu.

 

 

Tarnybos gaunamų dokumentų registravimas ir paskyrimas vykdyti jų užduotis

 

29. Gauti dokumentai registruojami Tarnybos Raštinėje šio reglamento 31 p. nustatyta tvarka. Dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus. Registruotini dokumentai registruojami Tarnybos kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje ir šio reglamento 31 p. nustatyta tvarka. Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai bukletai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.

30. Tarnybai, viršininkui ar konkrečiam Tarnybos struktūriniam padaliniui adresuoti raštai ir dokumentai iš tarptautinių organizacijų, kurių nepasirašo konkretus asmuo, o yra siunčiami organizacijos arba organizacijos vadovo sekretoriato vardu, yra registruojami Raštinėje.

31. Tarnyboje gaunami dokumentai yra registruojami Raštinėje Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje arba Tarnybos struktūriniuose padaliniuose, jei jie turi atitinkamus gaunamų dokumentų registrus. Tarnybos struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, piliečių ir kitų asmenų gavę dokumentus, adresuotus Tarnybai, privalo nedelsdami pateikti registruoti Raštinei, išskyrus atvejus, kai jie registruojami gaunamų dokumentų registruose Tarnybos struktūriniuose padaliniuose. Tarnyboje gavus automatiškai sugeneruotą pranešimą apie elektroninius dokumentus, pateiktus į Tarnybos vaistinių preparatų informacinę sistemą (toliau – VAPRIS) ar Europos bendrąjį informacijos teikimo portalą (angl. Common European Submission Portal, toliau – CESP), kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje registruojamas šis pranešimas.

32. Raštinėje atplėšiami visi gauti vokai, išskyrus su žyma „asmeniškai“ (jie perduodami adresatui neatplėšti). Jeigu dokumentą, gautą voke su žyma „asmeniškai“, adresatas nusprendžia užregistruoti, jį kartu su voku grąžina į Raštinę.

33. Raštinėje gauti dokumentai patikrinami, ar atsiųsti nurodytu adresu. Kai Tarnybos adresu gaunamas laiškas, adresuotas ne Tarnybai, Raštinė neatplėštą laišką persiunčia reikiamu adresu.

34. Dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje registruoja Raštinė. Registruojant dokumentą nurodoma jo data, numeris, siuntėjas, pavadinimas, pasirašiusiojo vardas, pavardė, dokumento priedai, dokumento gavimo data, numeris ir kita informacija.

35. Užregistravus dokumentą, jo pirmajame lape dedamas registracijos spaudas. Registracijos spaude įrašoma dokumento gavimo data, registracijos numeris. Dokumentas skenuojamas, nurodomi jo priedai. VAPRIS ir CESP sugeneruoti pranešimai apie dokumentų gavimą neskenuojami ir per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą nukreipiami tiesiogiai vykdytojams vadovaujantis Tarnybos viršininko patvirtintais standartinių užduočių vykdytojų sąrašais (toliau – Sąrašai). Standartinės užduotys yra tos, kurių vykdymas susijęs su Tarnybos teikiamomis administracinėmis paslaugomis ir aprašytas viešai skelbiamuose paslaugų teikimo aprašymuose ir (ar) Tarnybos integruotos kokybės vadybos sistemos procedūrose.

Užregistruoti dokumentai perduodami Tarnybos viršininkui susipažinti bei spręsti dėl jų vykdymo, išskyrus dokumentus, kurie vadovaujantis Tarnybos viršininko patvirtintais Sąrašais perduodami vykdytojams be viršininko rezoliucijos.“

36. Viršininkas, susipažinęs su šio reglamento 35 p. nustatyta tvarka perduotu dokumentu, jo pirmojo lapo viršuje (tuščioje vietoje – ne ant teksto) užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo viršininko pavaduotoją arba struktūrinio (-ių) padalinio (-ių), kuriam (-iems) nukreipiamas dokumentas, vadovą (-us) arba specialistą (-us), arba struktūrinį (-ius) padalinį (-ius). Padalinio (-ių) vadovas (-ai) per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą gali nukreipti dokumentą konkrečiam vykdytojui iš savo struktūrinio padalinio. Rezoliucijoje rašoma pavedimo turinys, įvykdymo terminas (jei reikia), ji pasirašoma ir nurodoma data. Viršininkas dokumentus su savo rezoliucijomis grąžina į Raštinę.

37. Tarnybos dokumentus tvarkantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje pažymi Tarnybos viršininko rezoliuciją (jei ji užrašyta ant dokumento), nurodo užduoties atlikimo terminą ir persiunčia dokumentą rezoliucijoje ar Sąrašuose nurodytam vykdytojui (-ams). Jei rezoliucijoje ar Sąrašuose nurodyti keli vykdytojai, už pavedimo įvykdymą atsakingas pirmasis rezoliucijoje ar Sąrašuose nurodytas vykdytojas (toliau – atsakingas vykdytojas).

38. Užduotis vykdytojui (-ams) kompiuterine dokumentų valdymo sistema turi būti perduotas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo rezoliucijos parašymo, VAPRIS ir CESP sugeneruoti pranešimai ir be viršininko rezoliucijos užduočių vykdytojams paskirti dokumentai - ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jų gavimo. Jei užduoties vykdymas yra kito Tarnybos struktūrinio padalinio ar valstybės tarnautojo ar darbuotojo kompetencija, ją gavęs rezoliucijoje nurodytas vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo pažymėti apie tai kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje ir informuoti Raštinę, kad būtų nurodytas tinkamas vykdytojas.

Užduočių vykdytojai su per VAPRIS ar CESP gautais dokumentais susipažįsta prisijungę atitinkamai prie VAPRIS ar CESP. Dokumentus, nurodytus užduotyje (didelės apimties priedai, duomenų laikmenos su įrašais ir pan.), bet neįkeltus į kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, užduočių vykdytojai pasirašytinai pasiima iš Raštinės.

 

III. PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

Viršininko, viršininko pavaduotojo pavedimai

 

39. Pavedimai gali būti duodami viršininko įsakymais, rezoliucijomis, pavedimais per Raštinę ar el. paštu ir kitokia rašytine ar žodine forma. Viršininko pavaduotojas gali duoti pavedimus jo kompetencijai priskirtais klausimais raštu, per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą ar žodžiu.

40. Duoti pavedimus turi teisę:

40.1. viršininkas – viršininko pavaduotojui, struktūrinių padalinių vadovams, kitiems Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

40.2. viršininko pavaduotojas – jo kompetencijai priskirtais klausimais struktūrinių padalinių vadovams, kitiems Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

41. Jei pavedimas valstybės tarnautojui ar darbuotojui persiunčiamas kompiuterine dokumentų valdymo sistema, valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas jį šia sistema persiunčia savo tiesioginiam vadovui, taip informuodamas apie gautą pavedimą.

42. Pavedimas, jeigu jį duodant nenurodytas konkretus laikas, turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo gavimo dienos, jei nenurodyta kitaip rašte, į kurį bus rengiamas atsakomasis raštas. Pavedimas parengti atitinkamo teisės akto projektą, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas, turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo jo gavimo dienos.

43. Už pavedimo vykdymą atsakingi visi jame nurodyti vykdytojai. Kai pavedimas duotas keliems vykdytojams, išvadas atsakingam vykdytojui kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai pagal kompetenciją el. paštu (išvadas pagrindžiančius dokumentus, prireikus, ir raštu) privalo pateikti likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos. Gavęs išvadas, rašytinį atsakymą parengia atsakingas vykdytojas. Už išvadų pateikimą laiku atsakingi rezoliucijoje nurodytų struktūrinių padalinių vadovai. Padalinių vadovai gali paprašyti kitų Tarnybos struktūrinių padalinių, kuriems nepavesta vykdyti pavedimo, pateikti savo nuomonę tam tikru pavedime nurodytu klausimu. Dėl tokio prašymo pateikimo pavedimo įvykdymo terminas nepratęsiamas.

44. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, atsakingas vykdytojas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki termino pabaigos apie tai informuoja pavedimą davusį viršininką ar viršininko pavaduotoją arba pažymi apie tai kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje. Pakeisti pavedimo įvykdymo terminą galima tik sutikus pavedimą davusiam viršininkui ar viršininko pavaduotojui. Pratęsus pavedimo įvykdymo terminą, Raštinės darbuotojas nedelsdamas tai pažymi kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje.

45. Pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. Jeigu pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama tobulinti rengėjams, tačiau pavedimo įvykdymo terminas nepratęsiamas (reikalui esant, gali būti nurodytas naujas terminas pavedimui įvykdyti). Jeigu pavedimas įvykdomas pateikiant informaciją el. paštu, atsakingas vykdytojas apie tai turi pažymėti kompiuterinės dokumentų valdymo sistemos istorijos lauke. Įvykdžius pavedimą galutinai, atsakingas vykdytojas privalo kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje pranešti apie užduoties įvykdymą.

46. Ataskaitas apie pavedimų vykdymą formuoja, jų vykdymo duomenis apibendrina Raštinė, kuri kiekvieną penktadienį informuoja Tarnybos viršininką, viršininko pavaduotoją ir valstybės tarnautojus bei darbuotojus apie neįvykdytus pavedimus.

 

Dokumentų pasirašymas

 

47. Tarnyboje parengtus dokumentus pasirašo viršininkas arba jį Tarnybos nuostatų nustatyta tvarka pavaduojantis asmuo.

48. Viršininkui teikiami pasirašyti dokumentai turi būti parengti laikantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, bei Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), nustatytų reikalavimų.

481Viršininkui teikiami pasirašyti Tarnybos viršininko norminių teisės aktų projektai, kuriems Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais turi būti atliktas antikorupcinis vertinimas, turi būti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka projekto rengėjo suderinti su Tarnybos viršininko paskirtu teisės aktų projektų vertintoju antikorupciniu požiūriu ir teikiami kartu su teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma.
  
49. Rengiamas tik 1 (vienas) Tarnybos viršininko įsakymo egzempliorius (originalas). Jeigu rengiamas bendras Tarnybos ir kitų institucijų ir / ar įstaigų vadovų įsakymas, jo originalo egzempliorių rengiama tiek, kiek vadovų pasirašo įsakymą. Tarnyboje parengti siunčiami raštai spausdinami 2 (dviem) egzemplioriais. Jeigu Tarnyboje parengtas raštas siunčiamas tik faksu arba elektroniniu paštu, rengiamas vienas rašto egzempliorius ir vizuojamas kitoje rašto pusėje.

50. Viršininkui teikiamų pasirašyti dokumentų antruosius egzempliorius (išskyrus viršininko įsakymus) turi vizuoti dokumentą rengęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dokumentą rengusio Tarnybos struktūrinio padalinio vadovas, jeigu dokumentą rengęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas priklauso struktūriniam padaliniui, ir, jeigu dokumentas susijęs su kito Tarnybos struktūrinio padalinio veikla, – šio Tarnybos struktūrinio padalinio vadovas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dalyvavęs rengiant minėtą dokumentą. Viršininkui teikiamus pasirašyti įsakymus (originalus), sutartis, procesinius dokumentus, įgaliojimus turi vizuoti Teisės skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo. Įsakymo ar kt. dokumento projektą rengęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas vizuoja visus įsakymo / kt. dokumento ir jo priedų lapus. Priedų lapai numeruojami. Sutartys ir dokumentai, susiję su piniginiais ištekliais, darbo užmokesčio mokėjimu, komandiruotėmis ir kt. mokėjimais, apskaita bei finansavimu, turi būti vizuoti valstybės tarnautojo, atsakingo už finansų valdymą. Sutartys taip pat turi būti vizuotos su sutarties objektu susijusio struktūrinio padalinio vadovo ar jį pavaduojančio asmens arba valstybės tarnautojo ar darbuotojo, nepriklausančio struktūriniam padaliniui. Sutartis, parengtas vykdant viešąjį pirkimą, taip pat vizuoja viešojo pirkimo komisijos pirmininkas arba komisijos pirmininko laikinai nesant – jo pareigas einantis asmuo (jeigu pirkimui atlikti buvo sudaryta komisija) arba pirkimo organizatorius, kuris atsako už tai, kad sutartis atitinka viešojo pirkimo sąlygas.

51.Teisės skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo šio reglamento 50 p. nustatyta tvarka vizuoja tik šiuos valstybės tarnautojo, atsakingo už personalo valdymą, pateiktus įsakymus dėl: Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo, pakeitimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų nuobaudų skyrimo.

52. Vidaus raštus gali rengti tik viršininko pavaduotojas ir struktūrinių padalinių vadovai.

Tokio rašto blanke neturi būti valstybės herbo ir Tarnybos rekvizitų. Tarnybos laboratorija ant išduodamų dokumentų ir protokolų gali naudoti Europos Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai patvirtintus logotipus.

53. Už vizų surinkimą atsakingas Tarnybos viršininko pavaduotojas, struktūrinio padalinio vadovas arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris buvo paskirtas atsakingu vykdytoju arba rengė dokumentą. Tarnybos viršininko pavaduotojas, struktūrinio padalinio vadovas arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam dokumentas pateiktas vizuoti, privalo tai padaryti per 1 (vieną) darbo dieną. Jeigu valstybės tarnautojas turi atskirą nuomonę dėl vizuojamo dokumento, virš vizos jis privalo užrašyti „Pastabos pridedamos“, o pastabas surašyti atskirame lape ir jį pridėti prie dokumento (jei pastabų nėra daug, kad būtų tikslinga dėstyti atskirame lape, jas galima nurodyti vizuojamame dokumente virš vizos). Tai pažymima ir kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje.

 

IV. TARNYBOJE PARENGTŲ DOKUMENTŲ, VIRŠININKO ĮSAKYMŲ REGISTRAVIMAS, SAUGOJIMAS, SIUNTIMAS IR SUPAŽINDINIMAS

 

54. Parengtas viršininko įsakymo ar kt. dokumento projektas, pavizuotas šio reglamento nustatyta tvarka, pateikiamas pasirašyti viršininkui. Pasirašytą dokumentą Raštinės darbuotojas kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje susieja su gautu dokumentu, jei parengtas dokumento projektas yra atsakymas į Tarnyboje gautą dokumentą.

55. Raštinė užregistruoja dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje. Užregistruoti dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po jų pasirašymo. Siunčiamų dokumentų adresatus ir jų adresus nurodo rengėjas.

Jeigu priimamas bendras Tarnybos ir kitų institucijų ir/ar įstaigų vadovų įsakymas, jis registruojamas po tai, kai įsakymą pasirašo visų institucijų ir/ar įstaigų vadovai, paskutinio institucijos ar įstaigos vadovo pasirašymo dienos data. Tarnybos ir kitų institucijų ir/ar įstaigų vadovų pasirašytą įsakymą įformina ta institucija ir/ar įstaiga, kurios vadovas inicijavo bendro įsakymo priėmimą. Už institucijos ir/ar įstaigos dokumentų valdymą atsakingas institucijos ir/ar įstaigos, kurios vadovas inicijavo bendro įsakymo priėmimą, struktūrinis padalinys suderina su kitų institucijų ir/ar įstaigų, kurių vadovai pasirašė bendrą įsakymą, struktūriniais padaliniais, atsakingais už dokumentų valdymą, įsakymo registravimo datą bei numerį ir jį registruoja.

56. Raštinė turi teisę nepriimti viršininkui teikiamų pasirašyti ar vizuoti dokumentų ir grąžinti juos vykdytojams, jeigu dokumentas neatitinka Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų.

57. Siunčiamame dokumente turi būti nurodytas jį rengusio valstybės tarnautojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Jeigu siunčiamas rašytinis atsakymas, turi būti nurodyti rašto, į kurį atsakoma, rekvizitai. Siunčiamame dokumente nerekomenduojama rašyti daugiau kaip 4 (keturis) adresatus. Jeigu dokumentą reikia išsiųsti daugiau kaip 4 (keturiems) adresatams, dokumento rengėjas pagal Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus parengia adresatų sąrašą, o kiekviename siunčiamo dokumento egzemplioriuje adresato rekvizito vietoje užrašo „Pagal adresatų sąrašą“.

58. Viršininko įsakymo rengiamas tik 1 (vienas) egzempliorius (originalas), kuriame turi būti nurodytas žodis „Parengė“, jį rengusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas (vardo raidė) ir pavardė.

59. Dokumentų originalas išsiunčiamas adresatui, o antrasis egzempliorius su vizomis saugomas Raštinėje. Viršininko įsakymų originalai registruojami jų pasirašymo dieną, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti tą pačią dieną negalima, ir saugomi Raštinėje. Užregistruoti įsakymai šio reglamento 64 punkte nustatytais atvejais ir tvarka per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą siunčiami juose nurodytiems Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, o užantspauduotos įsakymų kopijos, jeigu pateikiamas daugiau nei 1 (vienas) įsakymo egzempliorius, pateikiamos šiuos dokumentus rengusiems Tarnybos struktūriniams padaliniams. Viršininko pavedimu įsakymų kopijos gali būti siunčiamos kitoms institucijoms ir/ar įstaigoms.

60. Įslaptinti dokumentai rengiami, įforminami, registruojami, siunčiami, gabenami, dauginami, saugomi, apskaitomi ir naikinami vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 (Žin., 2005, Nr. 143-5193).

61. Jeigu parengtame siunčiamame dokumente prie adresato ir adreso yra nurodytas fakso numeris, užregistruotas dokumentas siunčiamas ir faksu, ir paštu. Jeigu dokumento dėl techninių kliūčių nepavyko nusiųsti faksu, Raštinė privalo apie tai nedelsdama informuoti dokumento rengėją, kad šis patikslintų fakso numerį.

Jeigu dokumento originalo nereikia siųsti paštu, dokumento rengėjas adresato rekvizito vietoje nurodo tik adresato fakso numerį (-ius) ir/ar elektroninio pašto adresą (-us) ir ant siunčiamo dokumento dedamas spaudas „Paštu nebus siunčiama“.

62. Sutartis (išskyrus darbo sutartis) registruoja valstybės tarnautojas, atsakingas už finansų valdymą, kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje. Jos saugomos vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

63. Įsakymus personalo klausimais, nurodytus 9.3 papunktyje, ar kitus, susijusius su personalo administravimu, pranešimus apie valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus, tarnybinių nusižengimų tyrimų protokolus, valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą komisijos protokolus, konkursų į valstybės tarnybą protokolus registruoja ir saugo valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo valdymą. Dokumentui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos. Darbo sutartis registruoja valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo valdymą, o jų originalai saugomi asmens bylose.

64. Raštinė apie užregistruotą Tarnybos veiklos įsakymą ir juo patvirtintą dokumentą nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio įsakymo užregistravimo, per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą informuoja įsakymo rengėją (-us), Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie yra minimi atitinkamame veiklos įsakyme arba yra atsakingi už tokio veiklos įsakymo vykdymą ir / ar kontrolę. Šiame punkte nurodyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, susipažinę su įsakymu, apie tai, kad susipažino, pažymi kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje ir šia sistema persiunčia struktūrinio padalinio vadovui, taip informuodami vadovą. Inspektavimo bei Vaistų saugumo ir informacijos skyrių parengti įsakymai dėl pavedimo atlikti patikrinimą, įsakymai dėl pareigybių sąrašo pakeitimo, Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatų bei pareigybių aprašymų patvirtinimo ar pakeitimo persiunčiami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC).

65. Apie užregistruotą įsakymą personalo klausimu valstybės tarnautoją ir darbuotoją bei jo tiesioginį vadovą supažindina NBFC darbuotojas.

 

V. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS TVIRTINTI

 

66. Tarnyba, Tarnybos nuostatų nustatytais atvejais, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai tvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymų ar bendrus sveikatos apsaugos ministro ir kitų institucijų ir/ar įstaigų vadovų projektus.

67. Teisės akto projektą rengia Tarnybos struktūrinis (-iai) padalinys (-iai) pagal kompetenciją (pagal rengiamo teisės akto projekto reguliavimo sritį) ar viršininko įsakymu sudaryta darbo grupė.

68. Kartu su teisės akto projektu rengiamas ir teisės akto projekto aiškinamasis raštas bei projekto lyginamasis variantas (toliau – projektai).

69. Suredaguoti projektai rengėjo el. paštu pirmiausiai yra pateikiami derinti Tarnybos struktūriniam (-s) padaliniui (-iams), kurio (-ių) veikla susijusi su rengiamo teisės akto projekto nuostatomis, o suderinus su minimu (-ais) struktūriniu (-iais) padaliniu (-iais) – Teisės skyriui, kuris įvertina, ar projektai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Teisės skyrius, peržiūrėjęs projektus, persiunčia juos rengėjui su savo pastabomis, pasiūlymais ir/ar pataisymais. Tarnybos struktūriniai padaliniai savo pastabas pateiktiems derinti teisės aktų projektams el. paštu ar raštu privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo teisės akto projekto gavimo dienos, jeigu rengėjo arba darbo grupės vadovo nenurodytas kitas derinimo terminas.

70. Teisės akto projekto rengėjas pataisytus projektų variantus teikia pakartotinai derinti el. paštu visiems struktūriniams padaliniams, su kuriais projektas buvo derintas šio reglamento 69 p. nustatyta tvarka, taip, kad juose būtų matyti visi atlikti keitimai ir teiktos pastabos.

71. Tarnybos struktūriniai padaliniai savo pastabas ir pasiūlymas šio reglamento 70 p. nustatyta tvarka pakartotinai pateiktiems projektams teisės akto projekto rengėjui el. paštu ar raštu pateikia per 3 (tris) darbo dienas nuo projekto gavimo dienos, jeigu rengėjo arba darbo grupės vadovo nenurodytas kitas derinimo terminas.

Tarnybos struktūriniams padaliniams projektams daugiau neturint pastabų, teisės akto projekto rengėjas teikia galutinius paties (ir jo struktūrinio padalinio vadovo, jei rengėjas buvo ne struktūrinio padalinio vadovas) pavizuotus projektus vizuoti visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, su kuriais projektai buvo derinti, šių valstybės tarnautojų ir darbuotojų struktūrinių padalinių vadovams bei viršininko pavaduotojui, jei projektas susijęs su jo kompetencijai priskirtais klausimais. Vizuodami projektus, valstybės tarnautojai ir darbuotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su vizuojamais projektais, jiems pritaria ir prisiima atsakomybę pagal kompetenciją. Tarnybos viršininko pavaduotojas, struktūrinio padalinio vadovas arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam projektai pateikti vizuoti, privalo tai padaryti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas projektams turi pastabų, jis privalo juos vizuoti su pastaba šio reglamento nustatyta tvarka.

72. Teisės akto projekto rengėjas, surinkęs vizas šio reglamento nustatyta tvarka, teikia projektus viršininkui vizuoti.

73. Viršininkui pagrįstai nepritarus pateiktiems projektams, projektai, atsižvelgiant į viršininko pateiktas pastabas, redaguojami, iš naujo derinami šio skyriaus nustatyta tvarka ir teikiami viršininkui vizuoti pakartotinai.

 

VI. KITŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMAS

 

74. Tarnyba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jai pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ar įstaigų parengtų teisės aktų projektų. Išvadas ar pastabas ir pasiūlymus dėl derinamo su Tarnyba teisės akto projekto Tarnyba turi pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo teisės akto projekto gavimo Tarnyboje, o dėl didelės apimties (10 (dešimt) ar daugiau puslapių) projekto – ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jo gavimo Tarnyboje. Derinant skubos tvarka, Tarnyba privalo pateikti savo išvadas ar pastabas ir pasiūlymus dėl jai pateikto teisės akto projekto ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo gavimo Tarnyboje dienos.

741.Jeigu teisės akto projektas pateikiamas Tarnybai derinti ir išvadoms gauti per Teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS), Tarnyboje parengta išvada TAIS paskelbiama ir susiejama su konkrečiu teisės akto projektu Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-312 „Dėl Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

742. Jeigu teisės akto projektas Tarnybai pateikiamas derinti ne per TAIS, teisės akto projekto Tarnyboje derinimas vyksta šio reglamento 75–77 punktuose nustatyta tvarka.

75. Jeigu teisės akto projektui pritariama be pastabų, Tarnybos struktūriniai padaliniai, viršininko pavaduotojas pagal kompetenciją vizuoja teisės akto projekto kopiją, o viršininkas – projekto originalą ir projektas grąžinamas jį rengusiai institucijai. Tarnyboje paliekamas teisės akto projekto lydraštis ir Tarnybos struktūrinio (-ių) padalinio (-ių), kuris (-ie) nagrinėjo teisės akto projektą, vadovo (-ų) ir valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), kuris (-ie) tiesiogiai nagrinėjo teisės akto projektą, viršininko pavaduotojo jo kompetencijai priskirtais klausimais vizuota teisės akto projekto kopija.

76. Jei Tarnybai teisės akto projekto originalas nepateikiamas, derinimo faktas patvirtinamas Tarnybos raštu, kurį pasirašo viršininkas, o antras rašto egzempliorius su šio reglamento 75 punkte nurodytų valstybės tarnautojų ir darbuotojų vizomis lieka Tarnyboje.

77. Jeigu pateiktam teisės akto projektui viršininkas, viršininko pavaduotojas ar struktūrinis (-iai) padalinys (-iai), nagrinėjęs (-ę) teisės akto projektą, turi pastabų ir/ar pasiūlymų, Tarnybos viršininko pavaduotojas, struktūrinis (-iai) padalinys (-iai) pagal kompetenciją pateikia pastabas ir/ar pasiūlymus viršininkui ir šiam pritarus (nepritarimas turi būti pagrįstas), institucijai, pateikusiai derinti teisės akto projektą, parengiamas raštas, kuriame išdėstomos Tarnybos pastabos ir/ar pasiūlymai teisės akto projektui ir kuris išsiunčiamas kartu su minimu teisės akto projektu.

 

VII. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, VIRŠININKO ĮSAKYMŲ SKELBIMAS

 

78. Tarnybos viršininko norminių teisės aktų projektai ir viršininko norminiai įsakymai skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

79. Tarnybos viršininko priimti ir pasirašyti norminiai įsakymai įregistruojami, paskelbiami Teisės aktų registre (toliau – TAR) ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo bei Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo teisės aktų registre tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 400-ĮVK-369 „Dėl Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo teisės aktų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

80. Vizuodamas šio reglamento 79 p. nurodytus įsakymus Teisės skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo virš vizos nurodo „Skelbti „TAR“.

81. NETEKO GALIOS:
2014 03 31 įsakymu Nr. (1.4)1A-308 (nuo 2014 04 25)
(TAR, 2014, Nr. 2014-04692)

82. NETEKO GALIOS:
2014 03 31 įsakymu Nr. (1.4)1A-308 (nuo 2014 04 25)
(TAR, 2014, Nr. 2014-04692)

83. NETEKO GALIOS:
2014 03 31 įsakymu Nr. (1.4)1A-308 (nuo 2014 04 25)
(TAR, 2014, Nr. 2014-04692)

84. NETEKO GALIOS:
2014 03 31 įsakymu Nr. (1.4)1A-308 (nuo 2014 04 25)
(TAR, 2014, Nr. 2014-04692)

 

VIII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL VISUOMENĖS PAKLAUSIMUS

 

85. Už visuomenės informavimą apie Tarnybos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie Tarnybą formavimą yra atsakingas vyriausiasis specialistas, kurio pareigybė skirta planuoti ir organizuoti Tarnybos ryšių su visuomene darbą, užtikrinti tinkamą Tarnybos veiklos pristatymą visuomenei, formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį (toliau – vyriausiasis specialistas). Šis vyriausiasis specialistas atsakingas už ryšius su visuomene, jis komentuoja Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, informuoja apie Tarnybos viršininko, jo pavaduotoją, valstybės tarnautojų ar darbuotojų svarbius vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius Tarnybos sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su Tarnybos veikla susijusius klausimus, taip pat rengia žiniasklaidai pranešimus aktualiais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.

86. Pranešimai ir kita informacija, teikiama žiniasklaidai ir visuomenei, privalo būti suderinti su viršininku ir atitikti oficialią Tarnybos poziciją. Oficiali Tarnybos pozicija turi būti suformuojama raštu arba dėl jos sutariama žodžiu, dalyvaujant Tarnybos viršininkui ir už atitinkamą klausimą atsakingų Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams, prireikus, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams bei viršininko pavaduotojui, jei tai susiję su jo kompetencijai priskirtais klausimais. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai, viršininko pavaduotojas informaciją visuomenės informavimo priemonėms pagal kompetenciją teikia per vyriausiąjį specialistą, kuris galutinį informacijos tekstą turi suderinti su viršininku. Derinimo faktą viršininkas turi patvirtinti savo viza. Kai visuomenės informavimo priemonėms pateikiamos informacijos pobūdis reikalauja specialių žinių, šią informaciją visuomenės informavimo priemonėms gali pateikti bet kuris (-ie) Tarnybos valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) pagal kompetenciją, prieš tai poziciją suderinęs (-ę) su viršininku.

87. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr._10-236; 2005, Nr. 139-5008) bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. ASMENŲ APTARNAVIMAS IR JŲ PRAŠYMŲ BEI SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS TARNYBOJE

 

88Asmenys Tarnyboje aptarnaujami, jų prašymai bei skundai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu.
   Vaistinio preparato registruotojai, norintys gauti informaciją apie savo vaistinio (-ių) preparato (-ų) bylą (-as), saugomą (-as) Tarnybos Archyve, pateikia Tarnybai šio reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą. Asmenys, norėdami gauti kitą informaciją, pateikia Tarnybai šio reglamento 2 priede nurodytos formos prašymą.


881. Asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybės vertinimą atlieka Tarnybos Kokybės vadybos skyrius. Tarnyboje visiems gerai matomoje vietoje laikoma Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga (toliau – Knyga), kurioje asmenys gali pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo Tarnyboje kokybę, išdėstyti pageidavimus ir siūlymus. Kokybės vadybos skyrius kas pusmetį nagrinėja Knygos įrašus ir ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja anoniminę asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybės apklausą. Apie Knygos įrašų analizės ir anoniminės apklausos rezultatus Kokybės vadybos skyrius informuoja Tarnybos viršininką ir pateikia jam pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybę. 

 

X. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

89. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienio valstybę organizuojamas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555), ir Tarnybinių komandiruočių organizavimo, išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo už tarnybines komandiruotes Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos viršininko 2009 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1A-715 (kartu su visais vėlesniais šio įsakymo pakeitimais), nustatyta tvarka.

 

XI. ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMAS
 

90. Atostogos Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos atitinkamai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka.

91. Kasmetinės atostogos (taip pat papildomos bei pailgintos atostogos), nemokamos atostogos ir papildomos poilsio dienos Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos  Tarnybos viršininko rezoliucija valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašyme dėl kasmetinių, nemokamų atostogų ir papildomų poilsio dienų suteikimo.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus su viršininko rezoliucija NBFC išsiunčia Raštinė, kartu informuodama prašymą pateikusį valstybės tarnautoją ar darbuotoją ir jo tiesioginį vadovą, jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas priklauso struktūriniam padaliniui, apie Tarnybos viršininko rezoliucija priimtą sprendimą .

 

XII. TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, APDOVANOJIMAS BEI MATERIALINIŲ PAŠALPŲ JIEMS SKYRIMAS

 

92. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai skatinami, siūlymai dėl jų apdovanojimo teikiami bei materialinės pašalpos jiems skiriamos Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, siūlymų dėl apdovanojimo teikimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos viršininko 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. (1.4) 1A-1307 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, siūlymų dėl apdovanojimo teikimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su visais vėlesniais šio įsakymo pakeitimais), nustatyta tvarka.

93. NETEKO GALIOS:
2014 03 31 įsakymu Nr. (1.4)1A-308 (nuo 2014 04 25)
(TAR, 2014, Nr. 2014-04692)

94. NETEKO GALIOS:
2014 03 31 įsakymu Nr. (1.4)1A-308 (nuo 2014 04 25)
(TAR, 2014, Nr. 2014-04692)

 

XIII. TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

95. Tarnybos valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus, pavedimų nevykdymą, netinkamą vykdymą arba vykdymą pavėluotai gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Tarnybai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

96. Tarnybos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Tarnybai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

97. Įstatymų nustatytais atvejais Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XIV. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS VIRŠININKUI, VIRŠININKO PAVADUOTOJUI, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVAMS, KITIEMS TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS AR DARBUOTOJAMS

 

98. Keičiantis viršininkui, reikalų perdavimas organizuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

99. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas Tarnybos viršininko pavaduotojas, kiti Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Tarnybos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą Tarnybai priklausantį turtą Tarnybos Vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

 

XV. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

100. Tarnyba turi antspaudą.

101. Tarnybos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako viršininkas ar viršininko įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

102. Tarnybos antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI. ARCHYVO TVARKYMAS

 

103. Tarnybos archyvą tvarko Archyvas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVII. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

104. Tarnybinis transportas Tarnyboje naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir Tarnybos viršininko 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1A-580 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo“ (kartu su visais vėlesniais šio įsakymo pakeitimais) nustatyta tvarka.

105. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl išlaidų tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugoms, įskaitant prisijungimą prie interneto, limito nustatymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms įstaigoms“ (kartu su visais vėlesniais šio įsakymo pakeitimais) ir Tarnybos viršininko 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-944 „Dėl pareigų, kurias einant Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos suteikiama teisė naudotis tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugomis, sąrašo patvirtinimo ir tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio sąskaitų limitų nustatymo“ (kartu su visais vėlesniais šio įsakymo pakeitimais) nustatyta tvarka.

______________


 

Tarnybos darbo reglamento 1 priedas
   
Tarnybos darbo reglamento 
2 priedas

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-03 11:42:32