Naudingos nuorodos
Vaistų reklamos kontrolė

Vienas iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos uždavinių – kontroliuoti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nustatytų vaistinių preparatų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų laikymąsi.

 

 

 

Reklama kontroliuojama vertinant įvairiomis priemonėmis ir būdais skleidžiamą vaistinių preparatų reklamą bei teisės aktų numatyta tvarka taikant teisinę atsakomybę.

 

 

 

Vaistinių preparatų reklama – gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama kryptinga informacija apie vaistinius preparatus, agitacinė veikla ar raginimas, kuriais siekiama skatinti vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, įskaitant:

  • vaistų reklamuotojų vizitus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus, pas sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus;
  • vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdžių platinimą;
  • skatinimą skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, siūlant ar žadant dovanas, asmeninę naudą ar premijas pinigais ar natūra;
  • reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar tiekti vaistinius preparatus, finansavimą;
  • mokslinių konferencijų, kuriose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar pardavinėti vaistinius preparatus, finansavimą, šių konferencijų dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimą;
  • radijo, televizijos laidų ir (ar) programų, per kurias teikiama informacija apie vaistinius preparatus, rėmimą.

 

Primenamoji vaistinio preparato reklama – reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą.

 

 

 

Informacija apie vaistinius preparatus – vieša informacija, kuri gali būti teikiama kaip farmacinė informacija arba vaistinių preparatų reklama.
  Vaistinių preparatų reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai

 

 

 

Vadovaudamasi Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V-1128, 42 punktu, Tarnyba savo interneto svetainėje 1 metus skelbia informaciją apie reklaminės veiklos subjektą, kuriam taikyti Taisyklių 40.2, 40.3 punktuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) ar yra teismo skirta administracinė nuobauda, nurodydama vaistinių preparatų reklamos reikalavimus pažeidusio reklaminės veiklos subjekto rekvizitus (juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą ar fizinio asmens vardą, pavardę) ir padarytą pažeidimą.  

 


 

Vaistinių preparatų reklamos ekspertizė 

 

 

Vaistų saugumo ir informacijos skyrius atlieka vaistinių preparatų reklamos (išskyrus klaidinančios) ekspertizę, kuria nustatoma, ar reklama atitinka Farmacijos įstatymo bei Vaistinių preparatų reklamos taisyklių nustatytus reikalavimus.

 

Tam tikslui reklamos davėjas arba reklamos davėjo įgaliotas asmuo tarnybai turi pateikti:

                      1. nustatytos formos paraišką; (Atsisiųsti>>)

                      2. reklamos maketą arba įrašą (vaizdo ir/ar garso);

                      3. reklamos davėjo įgaliojimą, jei paraišką teikia reklamos davėjo įgaliotas asmuo;

                      4. dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją.

                     

Tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir kitus duomenis, pateikia pareiškėjui išvadą, ar reklama atitinka nustatytus reikalavimus per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo Tarnyboje dienos.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr.1192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, buvo patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai:

 

Valstybės rinkliava, susijusi su vaistinių preparatų reklamos, skirtos specialistams, įvertinimu:
4.76. Specialistams skirtos vaistinių preparatų reklamos vertinimas ir jo pažymos išdavimas – 161 euras;
4.77. Specialistams skirtos vaistinių preparatų primenamosios reklamos vertinimas ir jo pažymos išdavimas – 39 eurai.

Valstybės rinkliava, susijusi su vaistinių preparatų reklamos, skirtos gyventojams, įvertinimu:
4.79.1. vaistinio preparato reklamos spaudoje vertinimas ir jo pažymos išdavimas 142 eurai;
4.79.2.  vaistinio preparato reklamos per radiją vertinimas ir jo pažymos išdavimas 120 eurų;
4.79.3.  vaistinio preparato reklamos per televiziją vertinimas ir jo pažymos išdavimas 149 eurai;
4.79.4.   vaistinio preparato reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis vertinimas ir jo pažymos išdavimas 149 eurai;
4.79.5.  vaistinio preparato primenamosios reklamos vertinimas ir jo pažymos išdavimas 42 eurai.

Rinkliavos už vaistinių preparatų reklamos vertinimą ir jų pažymų išdavimą mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT247300010112394300, AB bankas „Swedbank”, mokesčio kodas - 5750.

  

 


 

Specialistams skirtų leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašas

  

 

Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 15 punktas nustato, kad specialistams skirti leidiniai, kuriuose leidžiama reklamuoti receptinius vaistinius preparatus, į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą (toliau – Sąrašas) įrašomi ir iš jo išbraukiami, vadovaujantis Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašu, pateiktu Taisyklių 1 priede, Tarnybos siūlymu.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-464 buvo patvirtintas Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašas.

  

 

Leidėjai, kurių leidiniai įrašyti į Sąrašą iki šio įsakymo įsigaliojimo ir norintys tame leidinyje reklamuoti receptinius vaistinius preparatus po šio įsakymo 3 punkte nurodyto siūlymo pagrindu priimto sveikatos apsaugos ministro įsakymo įsigaliojimo dienos, turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai paraišką įrašyti leidinį į Sąrašą.
Paraiškos formą rasite čia.
  

 

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-04 10:58:08