Naudingos nuorodos
Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos viršininko
2011 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 1A-609
(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos viršininko
2017 m. gruodžio 22 d.
įsakymo Nr. (1.4)1A-1496 redakcija


 

VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek Taisyklėse reglamentuojamų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Tarnybos viršininkas.

 

II SKYRIUS 

DARBO IR POILSIO LAIKAS, APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

4. Darbo laikas Tarnyboje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

5. Tarnyboje pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą, baigiamas 17 valandą, penktadienį – pradedamas 8 valandą, baigiamas 15 valandą 45 minutės. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti prasideda 12 valandą ir baigiasi 12 valandą 45 minutės. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis šio darbo laiko režimo.

6. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdantys tyrimus, vadovaujantis Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Nutarimu, dirba sutrumpintą darbo laiko normą – trisdešimt šešias valandas per savaitę.

7. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui prašant, prieš tai šį prašymą suderinus su Tarnybos struktūrinio padalinio vadovu (jei valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybė priklauso struktūriniam padaliniui) ir Tarnybos viršininkui sutikus, gali būti nustatytas kitoks Darbo kodekse nurodytas darbo laiko režimas.

8. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašu ir šių atostogų trukmės aprašu bei Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintais Nutarimu.

9. Valstybės tarnautojas, ketinantis dirbti kitą darbą, Tarnybos viršininkui turi pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Tarnybą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę.

11. Darbo dienos metu valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymu, tiesioginio vadovo sutikimu ir Tarnybos viršininko sprendimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo, jo tiesioginio vadovo ir Tarnybos viršininko sutarimu šis darbo laikas gali būti perkeliamas į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

12. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. Neatvykimo ar vėlavimo atveju gali būti taikomas Taisyklių 11 punktas arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi pateikti prašymą dėl atostogų ar kitos poilsio dienos suteikimo.

13. Darbo užmokestis valstybės tarnautojams mokamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, darbuotojams – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-321 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

14. Darbo užmokestį už praėjusį mėnesį moka centralizuota apskaitos įstaiga Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras į Tarnybos darbuotojų asmenines sąskaitas jų pasirinktuose bankuose. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, ne vėliau, kaip einamojo mėnesio 6 darbo dieną ir 13 darbo dieną. Jei valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra pateikęs rašytinį prašymą Tarnybos viršininkui dėl darbo užmokesčio mokėjimo kartą per mėnesį, darbo užmokestis jam sumokamas ne vėliau, kaip einamojo mėnesio 6 darbo dieną.

 

III SKYRIUS 

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI  

15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų dėl darbo saugos ir sveikatos bei Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo ir Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, nuostatų.

16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo periodiškai tikrintis sveikatą pagal Tarnybos viršininko patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų sveikatos tikrinimų grafiką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka.

17. Su žiniasklaidos atstovais bendraujama Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

18. Tarnybos patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

19. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų. Neblaivių ar apsvaigusių Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tikrinimas ir medicininė apžiūra atliekami vadovaujantis Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomisLietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“.

20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip. Užsirakinti darbo patalpose, kai tai yra būtina dėl asmeninio ar įstaigos turto saugumo arba dėl specifinių darbo sąlygų, leidžiama tuo atveju, jeigu yra įrengtas skambutis arba kitu būdu, kai visą darbo laiką užtikrinamas tinkamas valstybės tarnautojų ir darbuotojų ryšys su piliečiais ir kitais asmenimis.

22. Piliečius ir kitus asmenis į Tarnybos patalpas galima įleisti tik Tarnybos darbo laiko valandomis bei nustatytu dokumentų priėmimo ir išdavimo laiku:

22.1. Piliečius ir kitus asmenis, atvykusius į Tarnybą Tarnybos darbo dienos laiku, aptarnauja „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinio funkcijas atliekantys Raštinės darbuotojai.

22.2. Kai reikia specialisto konsultacijos, kompetentingas Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi būti iškviečiamas pas Raštinės darbuotojus (toliau – į kabinetą, kuriame aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys).

22.3. Kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas dėl objektyvių priežasčių (reikia informacijos iš duomenų bazės, kabinete, kuriame aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, trūksta vietos ir dėl kitų objektyvių priežasčių) negali piliečiui ar kitam asmeniui suteikti išsamios konsultacijos kabinete, kuriame aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, šis valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali palydėti pilietį ar kitą asmenį į Tarnybos posėdžių salę ar savo kabinetą, prieš tai Raštinės bendrosiose patalpose esančiame Tarnybos svečių registracijos žurnale (toliau – Tarnybos svečių registracijos žurnalas) (1 priedas) pažymėjęs atvykusio piliečio ar kito asmens (svečio) vardą, pavardę, įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan., iš kurios atvyko svečias, pavadinimą (jei svečias atvyko iš tam tikros įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan.), atvykimo datą, laiką, tikslą, išvykus – išvykimo laiką, pastabas, jei tokių yra, ir atitinkamoje grafoje pasirašo.

22.4. Tarnybos svečių registracijos žurnalas pildomas ir nutolusiuose Tarnybos struktūriniuose padaliniuose.

22.5. Tarnybos svečius, atvykusius pas Tarnybos viršininką, viršininko pavaduotoją, Tarnybos svečių registracijos žurnale užregistruoja Raštinės darbuotojai. Pas Tarnybos viršininką ar viršininko pavaduotoją atvykusius svečius palydi svečią užregistravęs Raštinės darbuotojas, o išlydi asmuo, pas kurį svečias buvo atvykęs.  

23. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pagal kompetenciją Tarnyboje organizuojantys posėdžius, susitikimus ir pan. renginius (toliau – posėdžiai) su privačiais, juridiniais asmenimis Tarnybos kompetencijai priklausančiais klausimais, paskiria posėdžio sekretorių, kuris parengia posėdžio dalyvių sąrašą (jame posėdžio dalyviai pasirašo) ir protokoluoja visą posėdžio eigą. Posėdžių protokolai, pasirašyti posėdžiui pirmininkavusio (vadovavusio) valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir posėdžio sekretoriaus, registruojami ir kartu su dalyvių sąrašais saugomi Raštinėje.

24. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų šeimos narius, artimuosius giminaičius ir kitus asmenis, atvykusius pas valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmeniniais tikslais, (toliau – asmenys) į Tarnybos patalpas turi įleisti ir iki kabineto palydėti valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pas kurį atvyko asmuo. Šiuo atveju valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pas kurį atvyko asmuo, Tarnybos svečių registracijos žurnale pažymi atvykusio asmens vardą, pavardę, atvykimo datą, laiką, atvykimo tikslo grafoje nurodo „asmeniniais tikslais“, išvykus – išvykimo laiką, pastabas, jei tokių yra, ir atitinkamoje grafoje pasirašo.

25. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pastebėjęs Tarnybos patalpose pašalinius asmenis turi pasidomėti, pas ką jie atvyko ir ar jų atvykimas yra užsiregistruotas. Jei pašaliniai asmenys nėra užregistruoti, valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo juos palydėti iki Raštinės darbuotojų arba užregistruoti.     

26. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine bei biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

27. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi saugiai, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Tarnybos išteklius.

28. Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine bei biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiems tikslams.

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis švaraus stalo ir švaraus ekrano politikos:

29.1. darbo vietoje laikyti tik tuos dokumentus, kurie reikalingi atliekant darbo užduotis;

29.2. baigus darbą nepalikti ant stalo dokumentų ar keičiamų laikmenų su konfidencialia informacija;

29.3. dokumentus ar keičiamas laikmenas su konfidencialia informacija saugoti rakinamuose stalčiuose ar tam skirtose spintose bei seifuose;

29.4. popierinius dokumentus su konfidencialia informacija naikinti dokumentų naikikliu, o kitus Tarnybos viršininko patvirtintos Dokumentų valdymo procedūros nustatyta tvarka naikinti atrinktus dokumentus, įskaitant e. laikmenas, – šios procedūros nustatyta tvarka;

29.5. kompiuterio darbalaukyje nelaikyti konfidencialios informacijos;

29.6. nors trumpam paliekant darbo vietą įjungti kompiuterio darbalaukio užsklandą su slaptažodžiu.

30. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Tarnybos struktūrinis padalinys, valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

31. Išeinant iš kabineto baigus darbą, privaloma patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas, dauginimo aparatai, spausdintuvai, šildymo prietaisai, ventiliatoriai, mobiliųjų telefonų įkrovikliai ir kiti elektros prietaisai. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą, užrakinti patalpas. Įeiti į patalpas ir išeiti iš jų galima tik per tam tikslui įrengtą įėjimą / išėjimą. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams Ūkio ir tiekimo skyrius pasirašytinai išduoda kabinetų ir / ar lauko durų raktus, atsižvelgiant į kokias patalpas jiems būtina patekti, atliekant savo darbines funkcijas. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo jiems išduotus raktus naudoti pagal paskirtį, juos saugoti, neperduoti tretiesiems asmenims. Pametus raktus, valstybės tarnautojai ir darbuotojai raštu privalo informuoti Ūkio ir tiekimo skyriaus vedėją. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai paskutinę tarnybos (darbo) dieną Tarnyboje, valstybės tarnautojos ir darbuotojos, išeidamos nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami atostogų vaikui prižiūrėti,  raktus privalo grąžinti Ūkio ir tiekimo skyriui Taisyklių 32 punkte nustatyta tvarka.

32. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai ne vėliau kaip paskutinę tarnybos (darbo) dieną Tarnyboje privalo perduoti nematerialųjį turtą bei kitas materialiąsias vertybes (ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą), praėjimo korteles, raktus, reikalus (nebaigtus vykdyti pavedimus, nebaigtus spręsti klausimus ir pan., su tuo susijusius dokumentus bei įrašus), atsiskaityti su Archyvu, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis vadovas (arba valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo valdymą, jei iš darbo išeina struktūrinio padalinio (toliau – skyrius) vadovas ar valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio pareigybė nepriklauso konkrečiam skyriui) įteikia valstybės tarnautojui ar darbuotojui atsiskaitymo lapą (2 priedas) ir supažindina jį su materialiai atsakingų asmenų Tarnyboje sąrašu. Atsiskaitymo lape pasirašo  asmuo, atsakingas už turtą, kuriuo dirbdamas naudojosi atsiskaitantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsiskaitančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo skyriaus (o jei atsiskaito viršininko pavaduotojas ar valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybė nepriklauso konkrečiam skyriui, – Tarnybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo), Archyvo vedėjai, valstybės tarnautojai, atsakingi už finansų ir personalo valdymą, arba Tarnybos viršininko įgalioti asmenys, tokiu būdu patvirtindami, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas yra su jais atsiskaitęs. Užpildytą ir šiame punkte nurodytų asmenų pasirašytą atsiskaitymo lapą valstybės tarnautojas arba darbuotojas turi pateikti valstybės tarnautojui, atsakingam už personalo valdymą.

33. Valstybės tarnautojos ir darbuotojos, išeidamos nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami atostogų vaikui prižiūrėti, privalo užpildyti atsiskaitymo lapą šių Taisyklių 32 punkto nustatyta tvarka ir pateikti jį valstybės tarnautojui, atsakingam už personalo valdymą. Šiuo atveju valstybės tarnautojai valstybės tarnautojo pažymėjimo negrąžina.


IV SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

34. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, eidami į patalpas, kuriose vyksta tyrimai, laikomi reagentai, ruošiami bandiniai, ir dirbdami jose, turi dėvėti specialią aprangą.

35. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Tarnybai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

36. Tarnybos viršininkas arba tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 34 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

37. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Tarnybą.

38. Tarnyboje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

39. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

40. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

41. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, bendraudami vieni su kitais ir su aptarnaujamais asmenimis, privalo būti supratingi, taktiški, tolerantiški ir geranoriški. 

VI SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

42. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimų, turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, reglamentuoto Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

43. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys saugomi vadovaujantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-984 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, lygios galimybės užtikrinamos vadovaujantis Tarnybos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-985 „Dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos aprašo patvirtinimo“.

44. Tarnyboje Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaroma darbo taryba.

45. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažeidę šias Taisykles, atsako Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Šios Taisyklės skelbiamos Tarnybos interneto tinklalapyje.

_______________________

 

Tarnybos svečių registracijos žurnalo forma
  
Atsiskaitymo lapo forma

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-04 08:57:31