Naudingos nuorodos
Perleistos vertės fiziniams asmenims 2021 metais

Tarnyba, vadovaudamasi teisės aktuose* numatyta tvarka, gauna informaciją iš farmacinių kompanijų apie perleistas vertes sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei šią informaciją viešina. Žemiau pristatomi apibendrinti gautų ataskaitų apie perleistas vertes specialistams per 2021 metus duomenys. Jie palyginti su turimais duomenimis apie specialistams perleistas vertes per 2020 metus.


Ataskaitas apie per 2021 metus perleistas vertes fiziniams asmenims Tarnybai pateikė 49 vaistinių preparatų registruotojai ar jų atstovai (tokio pobūdžio informacija apie 2020 metus buvo gauta iš 41 registruotojo). Taip pat 5 registruotojai pranešė, kad perleistų verčių 2021 metais nebuvo.

2020 metais bendra perleistų verčių suma fiziniams asmenims siekė 2 077432 eurus, tuo tarpu 2021 metais – 2 831986 eurus, t. y., trečdaliu daugiau nei 2020 metais.

Šiame grafike galima rasti apibendrintą informaciją apie perleistas vertes fiziniams asmenims 2020-2021 metais pagal perleistos vertės tikslą.

 


Detalesnis paaiškinimas:

Atlygis už specialisto paslaugas  - tai atlygis už specialisto suteiktas paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje, įskaitant kelionės ir apgyvendinimo išlaidas

Registracijos mokestis - profesinių (mokslinių) renginių, kuriuose dalyvavo specialistas kvalifikacijos kėlimo tikslu, registracijos mokesčių apmokėjimas

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos - kelionės į profesinius (mokslinius) renginius, kuriuose dalyvavo specialistas kvalifikacijos kėlimo tikslu, ir apgyvendinimo išlaidų šių renginių metu apmokėjimas

Vertės, parleistos per juridinį asmenį - vertės, tikslingai perleistos konkretiems fiziniams asmenims per juridinį asmenį – perleistos vertės gavėją, kai yra iš anksto žinomas tikslinis (galutinis) tokios vertės gavėjas (fizinis asmuo)

Visą informaciją apie perleistas vertes fiziniams asmenims galite rasti paspaudę čia. 

Minėti duomenys interneto svetainėje viešinami dvejus metus nuo pirmosios jos paskelbimo Tarnybos svetainėje dienos.

 ⃰Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Tarnybai ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-1537.