Naudingos nuorodos
Skundo dėl Tarnybos veiklos pateikimas ir nagrinėjimas

Skundų Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (toliau – Tarnyba) nagrinėjimą reglamentuoja:

 • Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas
 • Lietuvos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
 • Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 1A-12 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“.
 • Tarnyboje įdiegto tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ nuostatos.

Skundas - asmens rašytinis kreipimasis į Tarnybą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti.

Skundas – kliento nepasitenkinimo išreiškimas organizacijai dėl jos produkto ar paslaugos arba paties skundų tvarkymo proceso, kai aiškiai ar numanomai tikimasi atsakymo ar sprendimo .

Skundas raštu turi būti:

 • parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka; 
 • parašytas įskaitomai;
 • asmens pasirašytas;
 • skunde turi būti nurodytas skundą teikiančio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. 
 • jei atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme, be savo vardo ir pavardės, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti, taip pat turi nurodyti atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Skundas Tarnybai gali būti pateiktas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

 • adresu - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Žirmūnų g.139A, Vilnius;
 • faksu: +370 5 263 9265;
 • el. paštu: vvkt@vvkt.lt (skenuotą variantą);
 • arba pristatykite į 35 kabinetą aukščiau nurodytu adresu.

Jūsų patogumui yra parengta skundo pateikimo forma, kurią galite atsisiųsti, užpildyti ir pateiktai Tarnybai aukščiau nurodytu būdu.

Skundo pagrindu gali būti (sąrašas nėra baigtinis):

 • nesilaikymas nustatyto ir paskelbto klientų aptarnavimo Raštinėje laiko;
 • paslaugos suteikimo vėlavimas (terminų nesilaikymas);
 • nesuteikta paslauga;
 • priimti arba pateikti kliento netenkinantys sprendimai išvados ar rezultatai;
 • vėlavimas atsakant į paklausimus;
 • neadekvati, klaidinanti informacija arba vengimas, atsisakymas ją suteikti;
 • nemandagus, neetiškas darbuotojo elgesys;
 • korupcijos atvejai (piktnaudžiavimas tarnyba, klientų diskriminavimas, netinkamas disponavimas tarnybine informacija ir pan.);
 • konfidencialios su klientu / darbuotoju susijusios informacijos išplatinimas, praradimas;
 • vėlavimas nagrinėjant pateiktą skundą.

 

 
Pateiktas skundas priimamas ir registruojamas Tarnybos Raštinėje. Jo nagrinėjimui paskiriamas nešališkas asmuo arba sudaroma komisija.
 
Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo Tarnyboje gavimo dienos skundo pateikėjui išsiunčiama pažyma patvirtinanti skundo priėmimo faktą.

Gauti skundai dėl Tarnybos veiksmų, neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiuoju skirsniu „Administracinė procedūra“.
 
Nagrinėdama skundą Tarnyba turi teisę pareikalauti skundo teikėjo pateikti dokumentus ir informaciją, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.
 
Skundas turi būti išnagrinėtas ir administracinis sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos.
 
Atsakymas skundo pateikėjui teikiamas valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas, arba tokiu, kuris buvo nurodytas skunde.
  
Esant objektyvioms priežastims, gali būti pratęstas skundo nagrinėjimo terminas. Apie tokį sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojamas skundo teikėjas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 punktu skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, Tarnybos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami.
 
 
Skundo pateikimo forma (atsisiųsti).

 

 

  

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-29 10:00:08