Naudingos nuorodos
Perleistos vertės

Kokia kalba ir kokiu formatu (Excel, pdf) turi būti pateikiamos ataskaitos Tarnybai?

Už kokį laikotarpį reikia deklaruoti perleistas vertes 2021 metais?

Vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo įgaliotas atstovas (toliau – Registruotojas) pasirašo rėmimo sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ), pagal kurią registruotojas perleidžia vertes sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams (toliau – specialistai) per ASPĮ  ar juridinį asmenį, atstovaujantį specialistų ar ASPĮ interesams (toliau dar vadinama juridinis asmuo). Kadangi registruotojas pasirašė rėmimo sutartį su ASPĮ, atitinkama perleista vertė bus deklaruota VMI. Vadovaujantis teisės aktais, jei žinomas konkretus perleistos vertės gavėjas, informacija  apie jį turi būti atskleidžiama. Ar tokiu atveju perleistas vertes reikia atskleisti ir Tarnybai, ir VMI?

Jei buvo sudaryta trišalė sutartis tarp Registruotojo, įmonės X ir gydytojų draugijos, reikia atskleisti šiai draugijai perleistą vertę, kaip apmokėtą per trečią šalį. Ar turi būti nurodyta įmonė X, jei ji nėra nei ASPĮ, nei juridinis asmuo, atstovaujantis specialistų ar asmens sveikatos priežiūros įstaigų interesams?

Kaip turėtų būti atskleista perleista vertė, kai renginio organizatorius atstovauja daugiau nei vienam juridiniam asmeniui (pavyzdžiui, ASPĮ ir (ar) specialistų draugijai) ir gauna perleistas vertes iš Registruotojo?

Kaip reikėtų atskleisti kelionės ar/ir apgyvendinimo išlaidas, kurios susijusios su sveikatos priežiūros specialistų paslaugų suteikimu pagal konsultavimo ar atlyginimo už paslaugas sutartis?

Ar juridinis asmuo teikiantis profesinės kvalifikacijos tobulinimosi paslaugas, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka, patvirtinta  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132, yra laikomas perleistų verčių gavėju?

Kaip turėtų būti atskleista informacija apie vietos stendui nuomą renginio metu?

Ar perleistos vertės turi būti išskaidytos, jei galutinis naudos gavėjas yra tas pats juridinis asmuo, bet organizatoriai (trečiosios šalys) skirtingi?

Jeigu yra keletas mokėjimų per tą patį organizatorių, o galutinis naudos gavėjas yra tas  pats juridinis asmuo, ar ataskaitoje pateikiama suma turi būti suvestinė (pavyzdžiui, 5 mokėjimai po 100 EUR organizatoriui Nr.1, o galutinis naudos gavėjas visų mokėjimų yra tas pats juridinis asmuo)?

Kokios taisyklės būtų taikomos tuo atveju, jeigu sveikatos priežiūros specialistas (ar sveikatos priežiūros įstaiga) būtų teiktų paslaugas Registruotojo filialui, veikiančiam kitoje šalyje, pvz. X šalies  Registruotojas samdo sveikatos priežiūros specialistą iš Lietuvos teikti mokymų paslaugas (pavyzdžiui, skaityti pranešimą moksliniame renginyje). Ar tokios perleistos vertės taip pat turi būti atskleistos?

Kaip turėtų būti atskleidžiamos su moksliniais (profesiniais) susijusios išlaidos, kai dėl Covid-19 pandemijos renginys neįvyko, tačiau patirtos išlaidos yra Registruotojui negrąžintinos?

Ar perleistos vertės pinigine verte turėtų būti nurodytos su PVM?

Ar ataskaitų pabaigoje esančioje eilutėje „Iš viso (EUR)“ turi būti pateikiama bendra visos ataskaitos suma ar tarpinės sumos?

Kokią konkrečiai reikia nurodyti informaciją apie specialistams perleistas vertes Ataskaitos apie perleistas vertes fiziniams asmenims formos 2 punkte „registracijos mokesčių apmokėjimas“?

Kaip turėtų būti atskleistos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos?

Ar Registruotojas turi atskleisti išlaidas, susijusias su jo organizuojamais renginiais, kuriuose diskutuojama terapinio gydymo ar bendromis mokslo temomis, jei Registruotojas padengia susirinkimo vietos nuomos, maitinimo ir atlyginimo lektoriams išlaidas? Jei taip, kurioje skiltyje turi būti atskleistos šios išlaidos?

Registruotojas sudarė Paslaugų teikimo sutartį su ASPĮ. Asmuo, kuris teiks paslaugą, yra konkretus ligoninės gydytojas. Atlygis už paslaugą bus mokamas įstaigai, o ne gydytojui. Ar tokia perleista vertė turėtų būti atskleidžiama kaip netiesioginis mokėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigai? Jei atlygis už gydytojo suteiktas paslaugas yra mokamas juridiniam asmeniui, kurio savininkas yra šis gydytojas, kaip šiuo atveju turėtų būti atskleidžiama perleista vertė ?

Ar identifikavus klaidą ataskaitoje paskelbus ataskaitą  yra galimybė siųsti pakoreguotą ataskaitą?

Ar yra numatytos baudos pateikus ataskaitas pasibaigus teisės aktuose nustatytam terminui?

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-08 11:16:18