Naudingos nuorodos
Projektai, kuriuose dalyvauta (archyvas)

ES Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje „Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra“

2020 m. baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamas trumpalaikis Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje Nr. MK 15 IPA HE 01 18 TWL „Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra“ („Harmonisation of the legislation for medicinal products with EU legislation and building capacities for its implementation“), kurio vertė buvo 250.000 EUR, o trukmė – 10 mėn.

Projekto metu pagal tarptautinius standartus ir gerąją farmacijos praktiką VVKT ekspertai įvertino Šiaurės Makedonijos Vaistų ir medicinos prietaisų agentūros (MALMED) veiklą bei pateikė rekomendacijų veiklai tobulinti ir gerinti, padėjo su ES teisės aktais suderinti nacionalinį farmacijos įstatymą, poįstatyminius teisės aktus ir veiklos procedūras. Iš viso VVKT ekspertai kartu su MALMED darbuotojais peržiūrėjo 26 Šiaurės Makedonijos Respublikos teisės aktus, 14 MALMED ekspertų Lietuvoje tobulino savo žinias vaistų  vartojimo, jų stebėsenos sistemos, vaistinių preparatų registracijos, klinikinių  tyrimų, farmacinės veiklos licencijavimo ir inspekcijų atlikimo srityse.


 

Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. kovo 20 d. pasirašė projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0008) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, projektui įgyvendinti numatyta skirti 497,499,97 Eur., projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo mėn. – 2019 m. kovo mėn. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu Tarnyboje buvo diegiama sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistema. Projekto metu buvo atlikta ES šalių sveikatos technologijų vertinimo sistemų gerosios praktikos analizė, atliktas ES šalių sveikatos technologijų vertinimo metodologijų tyrimas bei galimybių pritaikyti Lietuvoje analizė, parengta vaistų vertinimo ir sprendimų dėl vaistų kompensavimo priėmimo Lietuvoje proceso analizė. Projekto vykdymo metu buvo apmokyti specialistai, kurie atliko pilotinius vaistinių preparatų vertinimus pagal naują metodiką.  Pokyčiams stebėti ir analizuoti buvo sukurta inovatyvių vaistų, įtrauktų į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, efektyvumo stebėjimo sistema, kuri papildė kuriamą sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą. Įdiegus sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo ir valdymo sistemą, vaistinių preparatų vertinimo procesas tapo paprastesnis ir  efektyvesnis, buvo sudarytos sąlygos racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įvertinti ne tik vaistų efektyvumą, saugumą bei kainą, bet ir jų panaudojimą klinikinėje praktikoje bei naudos ir kaštų santykį plačiąja prasme. Tokiu būdu Lietuvos sveikatos sistema tapo saugesnė, efektyvesnė,  labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta  racionaliu lėšų naudojimu.

Informacija apie 2018 m. birželio 19 d. viešinimo renginį ir pranešimai

 


ES Dvynių projektas Moldovoje „Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“


2016 m. tarp Tarnybos, Europos Sąjungos Delegacijos Moldovoje, Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros bei Lenkijos vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registracijos biuro pasirašyta Europos Sąjungos Dvynių projekto Moldovoje „Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ (projekto kodas Nr. MD16/ENP/HE/23) sutartis. Projektas truko 26 mėnesius, jo vertė - 1 100 000 eurų.
  
Dvejus metus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Tarnybos, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ekspertai kartu su Lenkijos vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registracijos biuro atstovais padėjo atitinkamoms Moldovos institucijoms įgyti praktinių įgūdžių reglamentuojant ir prižiūrint vaistų bei medicinos prietaisų rinką pagal ES standartus. Buvo organizuojami įvairūs susitikimai, posėdžiai, mokymai, dalijamasi patirtimi ir žiniomis. 
 Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos

 
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 m. rugpjūčio 1 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią per dvejus metus buvo įgyvendintas projektas „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“), kuriam skirta 1 996 410,75 Lt (578,2 tūkst. Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurta ir įdiegta Tarnybos Vaistinių preparatų informacinė sistema (VAPRIS) ir Vaistinių preparatų registras (VPREG) bei perkeltas į elektroninę erdvę šių Tarnybos paslaugų teikimas bendradarbiavimo lygiu: vaistininko praktikos licencijų išdavimas ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymas į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą; licencijų farmacinei veiklai išdavimas juridiniams asmenims; informacijos apie vaistinius preparatus teikimo. Informacijos apie vaistinius preparatus pateikimas šiuolaikinėmis priemonėmis prisidėjo prie e. sprendimų plėtojimo, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir e. verslo iniciatyvų skatinimą Lietuvoje. Įgyvendinus Projektą buvo sudarytos sąlygos šalies gyventojams šiuolaikinėmis Informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės paslaugas, o įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms ir institucijoms tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija e. priemonėmis. Įgyvendinant Europos Sąjungos politiką farmakologinio budrumo srityje, buvo suteiktos galimybės bet kuriam asmeniui pateikti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus.

Įgyvendintos šios projekto veiklos:

  1. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas ir diegimas;
  2. Informacinės sistemos, registro ir viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo ir diegimo darbai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2012 m. rugpjūčio mėn. – 2015 m. liepos mėn. 

Informacija apie 2015 m. birželio 29 d. viešinimo renginį ir pranešimai

  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
informacijos saugumo valdymo tobulinimas 
    
Tarnyba įgyvendino projektą „Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacijos saugumo valdymo tobulinimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-075) (toliau - projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007 - 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. 2013 m. lapkričio 26 d. pasirašyta dvišalė Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-075 tarp VVKT ir Europos socialinio fondo agentūros. Tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 450 000,00 Lt (130 329,00 Eur). Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Šio projekto metu patobulintas VVKT gaunamos, saugomos, perduodamos informacijos saugumo valdymas. Taip pat, pagerinta teikiamų administracinių paslaugų kokybė, sustiprintos darbuotojų žinios ir kompetencija, užkertant kelią svarbios informacijos praradimui, kas sukeltų neigiamas pasekmes Tarnybai ir visuomenei. Projekto tikslas pasiektas įdiegiant ir sertifikuojant informacijos saugumo valdymo sistemą bei apmokant darbuotojus dirbti su naujai sukurtomis darbo priemonėmis.
 
Informacijos saugumo valdymo sistema - tai efektyvus įrankis, kurio pagalba galima tinkamai valdyti turimą informaciją visuose jos naudojimo etapuose, visose VVKT veiklos srityse ir garantuojantis tinkamų priemonių parinkimą tobulinant šią sritį.
 
Įgyvendintos šios projekto veiklos:

  1. VVKT procesų, susijusių su informacijos sauga, analizė;
  2. LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus atitinkančios informacijos saugumo valdymo sistemos diegimas;
  3. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai;
  4. Įdiegtos informacinės saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standartą auditas ir sertifikavimas.

2013 m. rugsėjo 19 d. pasirašyta Mokymų paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Projekto metu apmokyti 75 valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
 
2013 m. spalio 17 d. pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis dėl veiklos procesų, susijusių su informacijos sauga, analizės atlikimo. Paslaugų suteikimo terminas iki 2014 m. kovo 26 d.
 
2013 m. spalio 7 d. pasirašyta Administravimo paslaugų pirkimo sutartis dėl projekto administravimo. 
 
2015 m. liepos 13 d. pasirašyta sutartis dėl diegiamos informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikavimo paslaugų.
 
Įgyvendinus projektą, įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema buvo integruota į kokybės vadybos sistemą ir valdoma taikant procesinį ir sisteminį požiūrius. Ši sistema padada tinkamai valdyti informacijos saugos rizikas ir grėsmes, numatyti priemones jų sumažinimui. VVKT procesai yra valdomi vadovaujantis kokybės vadybos sistemos principais, prižiūrimi bei nuolatos gerinami. VVKT darbuotojai buvo supažindinti su reikalavimais keliamais informacijos saugumui ir mokomi juos taikyti kasdieniniame darbe. Tai padeda norimus rezultatus pasiekti daug efektyviau ir prisidės gerinant VVKT veiklos rezultatyvumą. Informacijos saugumo valdymo sistemos įdiegimas sustiprino informacijos saugumą jos gavimo ir pateikimo metu bei darbo su ja administracinių paslaugų teikimo metu ar vykdant ūkio subjektų priežiūrą.
 
Informacija apie 2015 m. rugpjūčio 5 d.  viešinimo renginį ir pranešimai. 


 Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams

Europos socialinio fondo agentūra, Vidaus reikalų ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią per dvejus metus Lietuvoje turi būti įgyvendintas projektas „Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ (pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo įgyvendinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“), kuriam skiriama 1,160 mln. litų. Projekto įgyvendinimą administruoja Sveikatos apsaugos ministerijos partneris – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.
 
Įgyvendinant projektą buvo sudarytos sąlygos įvertinti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikį vaistų prieinamumui asortimento, pasiūlos, paklausos ir kainų požiūriu, identifikuotos teisinės sistemos problemos.
 
Tai buvo pasiekta įgyvendinus pagrindines projekto veiklas: nustačius teigiamą ir neigiamą direktyvos  2001/83/EB, nacionalinės teisės aktų poveikį vaistų registravimui, pakuotės ženklinimui, pakuotės lapelio rengimui, didmeniniam platinimui; nustačius teigiamą ir neigiamą direktyvos 89/105/EEB EB, nacionalinės teisės aktų poveikį vaistų įrašymui į kompensuojamuosius sąrašus bei kainyną; įvertinus vaistų (įskaitant neregistruotus) prieinamumo asortimento ir kainų požiūriu bei visuomenės poreikio vaistams užtikrinimo lygį Lietuvoje.
 
VVKT ir Lietuvos bei kitų valstybių farmacijos verslui ypatingai aktualios dvi projekto veiklos: elektroninių vaistinių preparatų bylų priėmimo informacinės sistemos sukūrimas ir vaistų suvartojimo monitoringo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra.
 
Sukūrus elektroninių vaistinių preparatų bylų priėmimo informacinę sistemą, buvo palengvintos dokumentų vaistų registracijai pateikimo sąlygos (galimybė teikti tik elektroninėje laikmenoje), sumažėjo popieriaus sąnaudos bei logistikos ir archyvavimo kaštai, o dokumentacijos vertinimas tik elektroninėje laikmenoje įgalino paspartinti vaistų registracijos procesą, sąlygojo greitesnį naujų vaistinių preparatų patekimą į rinką bei didesnį jų pasirinkimą. Be to, ši informacinė sistema palengvino dokumentų pateikimo vienu metu ir vienodu formatu įvairiose ES šalyse sąlygas, dalyvaujant europinėse vaistinių preparatų registravimo procedūrose.
 
Modernizavus vaistų suvartojimo monitoringo sistemą buvo efektyviau ir operatyviau kontroliuojama vaistų rinka, pacientai bei sveikatos priežiūros specialistai turi išsamesnę informaciją apie rinkoje esančius vaistinius preparatus, padidėjo galimybių numatyti ir išvengti vaistų trūkumo Lietuvos rinkoje. Tai leido užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą.
 

Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikio vertinimas vaistų prieinamumui 

Projekto pirkimų planas 

2012 m. birželio 21 d. viešinimo renginių prezentacijos  Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-08 22:22:25