Naudingos nuorodos
Informacija apie elementus, įtrauktinus į receptus, kurie išrašomi kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje parduodamas vaistas, medicinos prietaisas ar medicinos pagalbos priemonė

Vaistiniai preparatai išrašomi receptuose bei išduodami (parduodami) vaistinėse vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112  (toliau – Taisyklės). Įgyvendinant Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2012/52/ES kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti, nuostatas, Taisyklės buvo papildytos receptų išrašymo ir vaistinių preparatų išdavimo reikalavimais (įsigaliojo 2013 m. spalio 25 d.):


Popierinių receptų rašymo reikalavimai:

-     1 formos recepto viršuje turi būti:

 • nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pavadinimas,
 • kodas,
 • adresas (su valstybės pavadinimu (Lietuvos Respublika)),
 • telefono ir (ar) fakso numeris (su tarptautiniu kodu)
 • ir elektroninio pašto adresas

-      Sveikatos priežiūros specialistai privalo patys įskaitomai ir tiksliai užpildyti visas 1 formos recepto skiltis:

 • nurodyti paciento vardą, pavardę,
 • gimimo datą,
 • adresą arba ambulatorinės kortelės numerį,
 • recepto išrašymo datą,
 • iki kada galioja receptas,
 • sveikatos priežiūros specialisto telefono numeris (su tarptautiniu kodu), kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik tuo atveju, jei skiriasi nuo recepte nurodyto ASPĮ telefono ar fakso numerio),
 • elektroninio pašto adresą (jei turi) ar faksas (su tarptautiniu kodu),
 •  pasirašyti ir patvirtinti receptą asmeniniu spaudu.

         Tais atvejais, kai pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, 1 formos recepto blanke skiltis „Paciento duomenys“ nepildoma ir skiltyje „Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba ambulatorinės kortelės numeris“ įrašomas paciento kodas, suteiktas vadovaujantis Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
         Receptas rašomas lietuvių kalba, išskyrus Taisyklių 61.9 papunktyje nustatytą atvejį, kai anglų ar lotynų kalba yra pagrindžiama, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis preparatas (nurodant konkretų vaistinio preparato pavadinimą), ir popieriniuose receptuose sveikatos priežiūros specialisto kreipimąsi recipe ((liet. paimk) santrumpa Rp. (toliau – recepto Rp.)) į farmacijos specialistą dėl vaistinio preparato gamybos ir (ar) išdavimo, kuris gali būti rašomas lotyniškai. Recepte turi būti vartojami farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, vartojimo būdų, vartojimo metodų, laikymo sąlygų, tinkamumo vartoti laiko standartiniai terminai, nurodyti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko tvirtinamuose Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašuose, tarptautiniu prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų bei vaistinių medžiagų, nurodytų Europos farmakopėjoje, pavadinimai ir kiti standartiniai terminai.

         Jei recepto Rp. dalyje bendrinis vaistinio preparato pavadinimas rašomas lotyniškai, farmacinės formos turi būti nurodomos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis santrumpomis: tab., sol., ung. ir t. t.;

       Receptuose išrašomi pramoniniu būdu pagaminti vaistiniai preparatai nurodomi tik į jų sudėtį įeinančios (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) bendriniu (-iais) pavadinimu (-ais) (toliau – bendrinis pavadinimas), išskyrus:

           -   nekompensuojamuosius vaistinius preparatus, kurie sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų medžiagų, ir vaistinius preparatus, kurių vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės, paeiliui vartojamos skirtingos farmacinės formos ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės leidžiama nurodyti konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai pacientas vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje;

         -   vardinius vaistinius preparatus ir registracijos sąlygų neatitinkančius vaistinius preparatus, skiriamus pagal Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vardiniai vaistiniai preparatai), biologinius vaistinius preparatus, kurių veiklioji medžiaga pavyzdžiui, žmogaus insulinas, filgrastimo koncentruotas tirpalas, epoetinas alfa, somatropinas, – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais;

-   vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas konkrečiam pacientui GKK priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą, – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint „GKK sprendimu“. GKK priėmus sprendimą konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, vaistinis preparatas skiriamas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio GKK sprendimo nereikia).

Viename recepte galima išrašyti:

 • vieną vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą);
 • ne daugiau kaip 100 ml gryno etanolio ar etanolio, kaip ekstemporalaus vaisto sudedamosios dalies, nepriklausomai nuo jo koncentracijos.

        Kai apdraustasis kompensuojamuosius vaistinius preparatus, išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, ar kompensuojamąsias MPP planuoja įsigyti kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje, naudojamas 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas

 
        Išrašant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ar kompensuojamąsias MPP apdraustajam, kuris planuoja juos įsigyti kitoje valstybėje, pacientui turi būti suteikta informacija apie tai, kad pagal 3 formos (išimties atvejams) receptą įsigijus kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP kitoje ES valstybėje, prašymą dėl šio kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP įsigijimo išlaidų kompensavimo galima bus pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
 

Vaistinių preparatų išdavimo reikalavimai, jeigu receptas išrašytas kitoje valstybėje:


Receptiniai vaistiniai preparatai išduodami pagal kitoje ES valstybėje ar ne ES valstybėje išrašytą receptą vadovaujantis Taisyklių 98.3 papunkčiu, 102 ir 103 punktais.

98. Parduodamas vaistinius preparatus pagal receptą:

98.3. jei kitoje ES valstybėje išrašytame recepte, dėl kuriame pateiktos informacijos nekyla neaiškumų, šalia bendrinio pavadinimo yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba vaistinio preparato skyrimas konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu yra papildomai pagrįstas, nurodžius, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis preparatas, farmacijos specialistas parduoda tik nurodyto konkretaus vaistinio preparato pavadinimo vaistinį preparatą;

102. Pagal kitoje ES valstybėje išrašytus receptus parduodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius vaistinius preparatus) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai), jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos ir jei recepte nurodyti bent šie duomenys:

 • paciento vardas (-ai), pavardė (-ės) (parašyta žodžiais, netrumpinant),
 • paciento gimimo data,
 • recepto išrašymo data,
 • receptą išrašiusio reglamentuojamos sveikatos priežiūros profesijos, nurodytos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, atstovo, teisiškai įgalioto tą daryti valstybėje, kurioje išrašytas tas receptas, pavardė (-ės), vardas (-ai) (parašyta žodžiais, netrumpinant),
 • profesinė kvalifikacija,
 • elektroninio pašto adresas ir telefono arba fakso numeris (su tarptautiniais kodais),
 • darbo adresas, įskaitant ir ES valstybės pavadinimą,
 • jei išrašytas vaistinis preparatas – bendrinis pavadinimas ir, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba tai būtina dėl medicininių priežasčių, – konkretus vaistinio preparato pavadinimas, (jei konkretus pavadinimas buvo nurodytas dėl medicininių priežasčių, papildomai pagrįsta, dėl kokių konkrečių priežasčių jis buvo nurodytas),
 • farmacinė forma,
 • stiprumas,
 • dozuočių kiekis arba pakuotė, jos dydis ir pakuočių skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė,
 • dozavimo režimas,
 • jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas) – medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimas. Jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas), turi būti nurodyti jos matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra.
 • receptas privalo būti pasirašytas.

103. Pagal ne ES valstybėje išrašytus receptus, jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos, parduodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą,taip pat išskyrus ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, jei į jų sudėtį įeina vaistinės medžiagos, įrašytos į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse, sąrašą, narkotinės ir (ar) psichotropinės medžiagos) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai).

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-24 09:53:08