Naudingos nuorodos
Primename, ko reikėtų laikytis, teikiant prašymą ar skundą

Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai vis dažniau pateikiami formos ir turinio reikalavimų neatitinkantys prašymai ar skundai, todėl matome pareigą priminti, jog teikiant Tarnybai prašymą ar skundą privaloma laikytis nustatytų reikalavimų.


Tarnyboje prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ) bei Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Pažymime, kad prašymams ar skundams, gaunamiems valstybės institucijose, nustatomi tam tikri formos ir turinio reikalavimai – jie turi būti pasirašyti, aiškiai ir suprantamai išdėstyti, nurodyta prašymo ar skundo esmė, aplinkybės, padėsiančios nustatyti ir patikrinti prašymo dalyką, suformuluotas konkretus reikalavimas bei parašytas taip, kad jo turinys ar forma nepažeistų etiketo ir geros moralės normų.

Atkreipiame dėmesį, jog prašymus ir skundus Tarnybai galima pateikti VAĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais, prašymų ir skundų formos ir turinio reikalavimai yra nustatyti Taisyklių 23 ir 24 punktuose. VAĮ 11 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais prašymai ir skundai gali būti paliekami nenagrinėtinais, o tokie administraciniai sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAĮ 14 straipsnis, Taisyklių 47 punktas).

Daugiau informacijos apie prašymų ir skundų nagrinėjimą skaityti: /index.php?1496195611