Naudingos nuorodos
Dalyvavimas EVA veiklose

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Europos vaistų agentūra (toliau – EVA), kuri yra įsteigta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos vaistų agentūrą (OL 2004 L 136, p. 1), ir yra atsakinga už šalies mokslinių resursų koordinavimą, vertinant ir prižiūrint EVA registruojamų vaistinių preparatų kokybę, saugumą, veiksmingumą ir farmakologinį budrumą.

Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) koordinuoja ir remia Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių nacionalines kompetentingas institucijas, kurios skiria ekspertus, dalyvavimui EVA mokslinių komitetų ir darbo grupių veiklose. Reguliavimo tinklo veikloje taip pat dalyvauja Europos Komisija, kurios pagrindinis vaidmuo yra priimti sprendimus, pagrįstus EVA pateiktomis mokslinėmis rekomendacijomis.

EVA veiklose gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie yra įrašyti į EVA akredituotų ekspertų sąrašą spausti čia

VVKT dalyvauja šiose EVA veiklose:

1. EVA komitetuose bei darbo grupėse spausti čia;

2. vertinimo protokolo (-ų) parengime mokslinio patarimo procedūroms ar Europos Komisijos sprendimu registruojamų vaistinių preparatų mokslinėms ekspertizėms, dalyvaujant registracinėse ar poregistracinėse procedūrose spausti čia;

3. dokumentų kokybės peržiūroje (angl. Quality Review of Documents), vertinant vaistinių preparatų, kurie registruojami Europos Komisijos sprendimu ir (arba) yra įrašyti į Bendrijos vaistinių preparatų registrą, registracijos pažymėjimo priedų (preparato charakteristikų santraukos, registracijos sąlygų, pakuotės ženklinimo, pakuotės lapelio), ir (arba) kitų iš EVA gautų dokumentų vertimų atitiktį lietuvių kalbai;

4. pagal EVA pareikalavimą inspekcijų atlikime;

5. reguliavimo funkcijoms (angl. Regulatory affairs), kai administruojant veiklas siekiama įgyvendinti EVA nuostatus, taisykles, reglamentus ir kitus dokumentus;


EVA veiklose nurodytose 1 ir 2 punktuose dalyvauja VVKT ekspertai ir išorės ekspertai spausti čia, o 3 - 5 punktuose – tik VVKT ekspertai. EVA veiklose gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie yra įrašyti į EVA akredituotų ekspertų sąrašą spausti čia

EVA akredituotų Lietuvos ekspertų, dalyvaujančių EVA veiklose, sąrašas (pasirinkti šalį) spausti čia.

 

2021 m. lapkričio 16 d. įvykusio susitikimo „Tapkite ekspertu ir dalyvaukite Europos vaistų agentūros procedūrose“ pranešimas atsisiųsti

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių
el. paštu: [email protected] arba telefonu +370 672 93 167

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-11 13:07:12